::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม" 

เลือกภาษา

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsruvi

P01 1 1นางอรวรรณ จันทร์จรัส
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 063-854-7853

P01 2

นางสาวอัญชลี  นาวัลย์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ 0956215526

P05 4นางจิตรลดา สวาทพงษ์
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์ติดต่อ 0845159542

P05 6นางพรนภา มะโนใจ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ 0862194955

P05 5จ่าสิบเอกชัชเทพ อนุฤทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ 0863376499

P01 2นางรัชนี คเณราช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ 0862224848

P01 2นายฉัตรฑลิดา อุทัยมา
จ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ 0961805924

P01 2นางสาวณัฐสินี  เจริญทรัพย์
จ้างเหมาบริการธุรการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ 0951021733