::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม" 

เลือกภาษา

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsruvi

P01 1 1นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

P01 2นางสาวอัญชลี อุทัยคำ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ