::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม" 

เลือกภาษา

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsruvi

P01 2นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 089-5717072

P01 2นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 089-5717072

P01 2นายเรืองศิลป์ มะโนใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 089-2798833

P01 2นางอรวรรณ จันทร์จรัส
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 063-854-7853

P01 2นายประภาส จันทวัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 084-7978587

P01 2นายธนา นาสมตรอง
ผู้อำนวยการนกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 094-1750228

P01 2นางสุนิสา ประชาชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 092-2637690