::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม" 

เลือกภาษา

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsruvi

LOGO nongplinglocal

ประวัติความเป็นมาตำบลหนองปลิง

           ตำบลหนองปลิง  แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลแวงน่าง ได้ขอแบ่งแยกหมู่บ้านจำนวน  6  หมู่บ้าน ออกจากตำบลแวงน่าง  คือบ้านหัวนาคำ บ้านป่ากุง บ้านหนองคู บ้านหนองปลิง บ้านจำนัก และบ้านโคกศรี  ตั้งขึ้นเป็นตำบลหนองปลิง เมื่อ พ.ศ. 2532 ถึงปี พ.ศ. 2534 ได้แบ่งแยกบ้านหัวนาคำส่วนหนึ่งออกไปตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ ชื่อว่าบ้านโนนสมบูรณ์ และในปี พ.ศ.2535 ได้แบ่งแยกบ้านหนองคู ส่วนหนึ่งออกไปตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ ชื่อว่า บ้านศรีวิไล ในปีปัจจุบัน ( พ.ศ.2540) ตำบลหนองปลิง มีหมู่บ้านทั้งสิ้น  8 หมู่บ้าน ดังนี้

     1. บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลิง                     2.  บ้านป่ากุง  หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลิง

     3. บ้านหนองคู  หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลิง                     4.  บ้านจำนัก  หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลิง

     5.  บ้านโคกศรี  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองปลิง                    6.  บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลิง

     7. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลิง               8.  บ้านศรีวิไล  หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลิง

ตำบลหนองปลิง  มีนายพันธ์  ศรีบุญเรือง เป็นกำนัน เป็นคนแรก มีที่ทำการตั้งอยู่บ้านหนองปลิง ตำบลหนอปลิง  มีวัดอยู่ 6 วัด คือ วัดบ้านหัวนาคำ  วัดบ้านหนองคู  วัดบ้านหนองปลิง วัดบ้านจำนัก วัดบ้านโคกศรี  และวัดศูนย์สงเคราะห์คนชรามหาสารคาม มีพระครูเขมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดบ้านหัวนาคำ เป็นเจ้าคณะตำบลหนองปลิง เป็นองค์แรก และยังได้รับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์จาร์  รับผิดชอบในการอุปสมบทพระ เณร ใน เขตตำบลหนองปลิง และเขตตำบลแวงน่าง

     มีหน่วยราชการระดับจังหวัด  1  แห่ง คือศูนย์สงเคราะห์คนชรามหาสารคาม ตั้งอยู่ในเขตบ้านโคกศรี