::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม" 

เลือกภาษา

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsruvi

P01 1 1นายเรืองศิลป์ มะโนใจ
หัวหน้าสำนักปลัด

P01 2นางสาวรุ่งทิพย์ พลศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ 0870982449

P01 1 1นางสญามล  ไกวาสัง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ 0854539173

P01 1 1นางสมชิต  สีดาพรม
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 0804013705

P01 1 1จ่าเอกจักรกฤษณ์ นาหนองขาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ 0829816961

P01 2

นายพร้อมพงศ์  อุทัยดา
นิติกร
เบอร์ติดต่อ 0849529482

P01 2นางสาวอาทิตยา รัชอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ 0847319230

P01 2นางบัวลี ศรีบุญเรือง
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ 0857498291

P01 2นายภพ นิธิชินาอุดมกุล
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)
เบอร์โทรติดต่อ 0652351782

P01 1 1

นายศิริปรีชา สันโดษ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
เบอร์โทรติดต่อ 0962869773

P01 2นางสาวชณัฐฎา จันทะแพน
คนงาน
เบอร์ติดต่อ 0639079396

P01 2นางสุมารีย์ พาสงค์
แม่บ้าน

P01 2นางสาวนันทยา อุทัยคำ
จ้างเหมาบริการ

P01 2นายอดิเทพ  กุลโพนเมือง
จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง

P01 2นายวิทธวัช  เดชอุดม
จ้างเหมาบริการ(พ่อบ้าน)

P01 2นายคมสันต์   ตะวัน
จ้างเหมาบริการ สวนหย่อม

P01 2นายเด่นชัย นันทะแสน
จ้างเหมาบริการ

P01 2นายสะท้าน ชนะเกตุ
จ้างเหมาบริการ กู้ชีพ กู้ภัย

P01 2นายมนัส อุทัยดา
จ้างเหมาบริการ กู้ชีพ กู้ภัย

P01 2นายวิเชียร พะโคสี
จ้างเหมาบริการ กู้ชีพ กู้ภัย

P01 2น.ส.ภัทราภรณ์ นามบุดดี
จ้างเหมาบริการ กู้ชีพ กู้ภัย

P01 2นายเกียรติศักดิ์ ศักดิ์ดีศรี
จ้างเหมาบริการ กู้ชีพ กู้ภัย

P01 2นายศรศิริ  ยานัง
จ้างเหมาบริการ กู้ชีพ กู้ภัย