::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม" 

เลือกภาษา

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsruvi

  วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายทวีศักดิ์ อุทัยดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีธณัฐพงษ์ ศิริธราธิวัตร หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง และนางสาวเกษรินทร์ มาตย์วังแสง นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษาคม 2566 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชน ช่างท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

b28